چهارشنبه 1 آبان 1398

شنیسل مرغ مارین مقدار - 550 گرم
مارین

وزن وزن : 550 350

۱۵ %
تخفیف

۳۵,۵۰۰ تومان

۳۰,۱۷۵ تومان

جزئیات کالا

ناگت مرغ نیمه پخته مارین - 500 گرم
مارین

وزن وزن : 500 350

۱۰ %
تخفیف

۲۷,۷۰۰ تومان

۲۴,۹۳۰ تومان

جزئیات کالا
نوع کالا